Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Dönmez Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni


Dönmez Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürünlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi (lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin yönetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini acil durum yönetiminin gerçekleştirilmesi), ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması (reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması) ve firma/ürün bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması (bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, operasyonlarımızın güvenliğini temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi), talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve sürekliliğinin sağlanması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin idaresi), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin ve risk yönetimi süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması, yatırım süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini (çalışan/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, eğitim ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, ücret politikasının yürütülmesi) amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Şirket hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve meşru menfaati amaçlarıyla aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından kullanılan Şirket veri tabanı, internet sitesi, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

• Şahsen başvuru yolu,
• Noter vasıtasıyla,


tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.


Başvuru formu için tıklayınız.